Klub chovatelů bišonků-KCHB-Řád pro Mezinárodní šampionát - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

FCI Řád mezinárodního šampionátu - INTERCHAMPION

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Place Albert Ier, 13 - B-6530 THUIN (Belgie), tel.: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.beI. MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT KRÁSY FCI SPOLEČNÝ PRO VŠECHNA PLEMENA


A. Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu


Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna krásy, musí obdržet:

a) Čtyři Osvědčení o kvalifikaci pro mezinárodní šampionát krásy (CACIB) ve třech různých zemích, od třech různých rozhodčích, bez ohledu na počet účastněných psů.

b) Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.

Pokud jde o body a) a b), je možné učinit výjimku, jestliže ji schválí předsednictvo FCI.

B. Plemena, která se podrobují zkouškám z výkonu


Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna krásy, musí obdržet:

a) Dvě Osvědčení o kvalifikaci na mezinárodní šampionát krásy (CACIB) ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích, bez ohledu na počet účastněných psů.

b) Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.

Kromě a) a b) musí lovecký pes absolvovat loveckou zkoušku, která je specifická pro jeho plemeno, a ve které se soutěží o Osvědčení z národního pracovního šampionátu (CACT).
Na datum této zkoušky není brán zřetel.

Pokud jde o body a) a b), je možné učinit výjimku, jestliže ji schválí předsednictvo FCI.

Pracovní psi:
Mezinárodní zkoušky pro záchranářské psy nebo národní zkoušky pro pracovní psy nebo zkoušky IPO jsou jediné zkoušky z výkonu, které se uznávají a na základě nichž může být psovi udělen Šampión krásy.
U zkoušek podle IPO (RCI) musí pes v první výkonnostní třídě dosáhnout minimálně 70% bodů v každé dílčí disciplíně (tj. stopa, poslušnost a obrana).
Při zkouškách pracovních psů musí být splněny následující podmínky: bez ohledu na výkonnostní třídu, ve které je pes přihlášen, musí pes dosáhnout alespoň 70% bodů v disciplíně A (stopa) a B (poslušnost) a alespoň 80% bodů v disciplíně C (obrana).

C. SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO A a B


Pokud má jedno plemeno více variet, které se navzájem liší hmotností, barvou, typem srsti atd., pak Generální zasedání FCI rozhodne o tom, zda budou všechny variety soutěžit o jeden CACIB, nebo zda bude udělován více než jeden.

V případech nesouhlasu nebo pochybností vydá konečné rozhodnutí Předsednictvo FCI, a to po konzultaci se zemí původu plemene a Komisí pro standardy.


II. MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT PRÁCE F.C.I.


Tento titul může být udělen pouze plemenům, pro něž jsou zkoušky z výkonu (pracovní) organizovány pod patronátem FCI.

Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna práce, musí obdržet:

- V jakémkoli věku dvě osvědčení CACIT udělené dvěma různými rozhodčími ve dvou různých zemích nebo na akcích dvou klubů různých národností. Tyto CACITy musí být spojeny se dvěma prvními cenami z mezinárodních zkoušek z výkonu získaných na mezinárodní soutěži pod patronátem FCI.
- ve stáří minimálně 15 měsíců známku alespoň "velmi dobrý", na mezinárodní výstavě pořádané pod patronátem FCI, bez ohledu na počet vystavovaných psů, nebo v zemích, kde tato známka neexistuje, druhou cenu v pracovní třídě, mezitřídě nebo otevřené třídě.

  • Užitkoví psi: CACIT lze udělit pouze na Mezinárodních zkouškách pro Záchranářské psy nebo na národních zkouškách pro pracovní psy (Schutzhund) nebo na zkouškách IPO (RCI).


  • Kontinentální ohaři: Pro kontinentální ohaře existují tyto Mezinárodní šampionáty výkonu (pracovní): "field trial" a "lovecká zkouška".


Pro získání titulu Mezinárodního šampióna práce "field trial" ChIT (ft) pes musí:

a)   získat ve věku alespoň 15 měsíců dvakrát CACIT nebo jednou CACIT a dvakrát R.CACIT ve zkouškách "field trials", které se uskutečnily pod patronátem dvou různých zastřešujících národních organizací, a to od dvou různých rozhodčích;

b)   pokud byla všechna
čekatelství získána ve zkoušce "field trial", kde se nevyžadovala disciplína "přinášení", musí pes kromě toho získat minimálně známku "velmi dobrý", nebo, v zemích, kde toto hodnocení neznají, musí získat alespoň druhou cenu ve zkoušce "field trial" pod patronátem FCI s povinnou disciplínou "přinášení".

c)   ve věku minimálně 15 měsíců získat minimálně známku "velmi dobrý", nebo v zemích, kde toto hodnocení neznají, musí získat alespoň druhou cenu v otevřené třídě, mezitřídě nebo v pracovní třídě na mezinárodní výstavě pod patronátem FCI, a to bez ohledu na počet vystavovaných psů.


Aby mohl získat titul Mezinárodního šampióna práce v "lovecké zkoušce" ChIT (ec) musí pes splňovat tyto předpoklady:

a)   získat ve věku minimálně 15 měsíců dvakrát CACIT nebo jednou CACIT a dvakrát RCACIT v loveckých zkouškách organizovaných dvěma různými národními kynologickými organizacemi, a to od různých rozhodčích;

b)   pokud pes získal všechna
hodnocení na loveckých zkouškách v poli nebo ve vodě, musí pes kromě toho získat minimálně známku "velmi dobrý", nebo, v zemích, kde toto hodnocení neznají, musí získat alespoň druhou cenu ve zkoušce všestrannosti pod patronátem FCI;

d)   ve věku minimálně 15 měsíců získat minimálně známku "velmi dobrý", nebo v zemích, kde toto hodnocení neznají, musí získat alespoň druhou cenu v otevřené třídě, mezitřídě nebo v pracovní třídě na mezinárodní výstavě pod patronátem FCI, a to bez ohledu na počet vystavovaných psů.

Je-li na CACIT navržen pes, který již získal ocenění Mezinárodní šampión práce, CACIT již nebude rozšiřován na navrhovaného rezervního kandidáta.

Majitel psa předloží žádost o uznání titulu ChIT (ft) nebo ChIT (ec) generálnímu sekretariátu F.C.I. prostřednictvím střešní organizace své země. K žádosti musí být přiloženy odpovídající dokumenty a musí být předložena nejpozději do 1 roku od splnění podmínek zadání titulu.

  • Jezevčíci:  3 alternativy

- 2x CACIT za norování v umělé liščí noře (BhFK) ve dvou různých zemích a alespoň 3. cena ve zkoušce všestrannosti (Vp) nebo zkouškou hlasitosti při stopování zajíce (Sp);
- nebo 2x CACIT ve zkoušce všestrannosti nebo stavění (brakýřská zkouška) a 3. cena za norování (BhFK) nebo úspěšně složená zkouška v přírodní liščí noře (BhFN) nebo v přírodní jezevčí noře (BhDN), získané ve dvou různých zemích;
- nebo 1 CACIT za norování v umělé liščí noře (BhFK) a 1 CACIT ve zkoušce všestrannosti se zkouškou hlasitosti při stopováním zajíce (Vp) získané ve dvou různých zemích.

  • Králičí jezevčíci: Vyžaduje se jeden CACIT za vlečku (KSchlH) a jeden CACIT za vyhánění (KSpN) získané v tentýž den, kromě toho výkonnostní známka Sp (hlasitost na stopě).


Rezervní CACIT je možné udělit a převést na CACIT na žádost majitele psa, který získal R.CACIT, nebo na žádost jeho/jejího národního kynologického klubu, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1.  CACIT byl udělen psovi, který je již Mezinárodním šampiónem práce (titul potvrzený FCI) nebo psovi, který již získal 2 x CACIT, ať mu byl titul Mezinárodního šampióna práce potvrzen nebo ne (výjimka pro kontinentální ohaře).
2. CACIT byl udělen psovi, který nemá 3 generační rodokmen uznaný FCI.
3. CACIT byl udělen psovi, který je podle pravidel FCI pro pracovní a lovecké zkoušky příliš mladý na to, aby mohl být navržen na CACIT.

V každé zkoušce může být udělen pouze jeden CACIT.

Výjimky:

a)   Norníci, jezevčíci, foxteriéři, lovečtí teriéři a welsh teriéři:

Každému psu, který získal maximální počet bodů ve zkoušce pod zemí, může být udělen  CACIT.

b)   Jezevčíci:

Jezevčíkům, kteří získali 267 bodů spolu s první cenou v každé disciplíně mezinárodní zkoušky všestrannosti, může být udělen CACIT.


III. SOUHRNNÝ TITUL MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONA PRÁCE A KRÁSY


Psi, náležející k plemenům, pro které jsou organizovány zkoušky z výkonu pod záštitou FCI, mohou získat dvojitý titul "Mezinárodního šampióna práce a krásy", jestliže ve stejné době splňují podmínky obou šampionátů.


IV. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


a)   Pokud je zkouška, pro kterou je vypsán CACIT, hodnocena body a pokud více psů získalo stejný počet bodů, metoda výběru se určí podle pravidel národního šampionátu země, kde se zkouška koná.
Pokud tato pravidla s takovýmto případem nepočítají, podrobí se psi s hodnocením na stejné úrovni jedné nebo více zkouškám, dokud jeden z těchto psů nezíská více bodů než ostatní. Je-li to možné, zkoušky se skládají z kombinace všech disciplín, které tvořily zkoušku; jinak procházejí každou disciplínou jeden po druhém, ve stejném pořadí jako v programu, dokud jeden pes nezíská více bodů než ostatní.

b)   Předsednictvo FCI ověřuje, zda jsou splněny podmínky předepsané v pravidlech. Pokud tomu tak je, ocenění navrhované rozhodčím bude potvrzeno. Pokud tomu tak není, potvrzeno nebude.

c)   Vítězný titul Mezinárodní šampión uděluje předsednictvo FCI. S některými členskými zeměmi je uzavřena dohoda, že kancelář FCI může na žádost majitele rozhodnout o vystavení titulu bez konzultace příslušného národního svazu za předpokladu, že kancelář obdržela všechny potřebné dokumenty.

d)   Náhradní čekatelství (Res. CACIB) je možné udělit a převést na CACIB na žádost majitele psa, který získal RCACIB, nebo na žádost jeho/jejího národního zastřešujícího svazu, pokud pes, kterému je udělen CACIB splňuje jednu z následujících podmínek:

1.    je již Mezinárodním šampiónem (jeho titul byl potvrzen FCI)
2.    nemá 3 generační rodokmen potvrzený FCI
3.    je příliš mladý, aby mohl získat CACIB (byl vystaven v nesprávné třídě).
4.    Podmínky (rozumí se tím požadovaný počet CACIB) pro získání titulu mezinárodního šampióna krásy, vysvětlené v odstavcích I. A a B, splnil pes, navržený na CACIB právě v den výstavy. To znamená pro nepracovní plemena 4x CACIB od 3 různých rozhodčích ve 3 zemích, v časovém rozmezí minimálně jednoho roku a jednoho dne nebo pro pracovní plemena (pracovní a lovecká) 2x CACIB od dvou různých rozhodčích ve dvou různých zemích v časovém rozmezí minimálně jednoho roku a jednoho dne.

Je nutné brát v potaz výjimky poskytnuté jednotlivým zemím a skupinám.

Změny psané tučným písmem a kurzívou schválilo předsednictvo FCI v Bruselu v listopadu 2005.

Znovu vydáno v květnu 2006 (změny tučným písmem) a dále "kosmetické" úpravy v odstavci VII SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ OCENĚNÍ MEZINÁRODNÍCH ŠAMPIONŮ PRÁCE ve FCI Oficiálních směrnicích a nařízeních pro Mezinárodní Field Trialy a Mezinárodní lovecké zkoušky pro kontinentální ohaře.

Návrat na obsah